Sześć podkarpackich uczelni otrzymało dotacje na inwestycje, które mają podnieść jakość kształcenia. Wsparcie pozwoli m.in. na zakup samolotu szkoleniowego, aparatury badawczej czy multimedialnej strzelnicy. W sumie szkoły wyższe otrzymały z budżetu województwa milion złotych.

W podpisaniu umów wziął udział marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Maria Kurowska. Obecni byli również przedstawiciele poszczególnych uczelni w tym rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski i rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek oraz dyr. Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UMWP – Barbara Pelczar-Białek.

Edukacja na poziomie wyższym to jest ważna działalność, która służy rozwojowi naszego województwa – mówił marszałek Władysław Ortyl, dodając, że nie jest to jedyna forma wsparcia uczelni – Będziemy podejmowali działania w tym zakresie, także chcę przypomnieć, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego też dedykuje Wyższym Szkołom Zawodowym środki, które już niedługo będziemy uruchamiać.

Dotacja w łącznej wysokości 1 000 000 zł została przyznana 6 uczelniom. Otrzymały ją: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, PWSW w Przemyślu, PWSZ w Tarnobrzegu i PWST-E w Jarosławiu.

W latach 2004 do 2016 Samorząd Województwa Podkarpackiego w sumie przeznaczył na dotacje dla uczelni prawie 18,5 mln zł – poinformowała podczas podpisania wicemarszałek Maria Kurowska, która przedstawiła dziennikarzom listę projektów, jakie zostaną zrealizowane dzięki tegorocznej dotacji z budżetu województwa oraz wysokość wsparcia – Najwyższe kwoty zostały przyznane Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, po 350 tys. zł dla każdej z tych uczelni – dodała wicemarszałek M. Kurowska.

W imieniu uczelni głos zabrał rektor Politechniki rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski, dziękując za wsparcie. Rektor dodał, że projekt Politechniki dotyczy Ośrodka Kształcenia Lotniczego, który obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia.

Wspieramy tę działalność uczelni, która w sposób szczególny nas wyróżnia w kraju i która na pewno jest takim elementem kształcenia inżynierów, który nas bardzo mocno promuje – podkreślał rektor PRz.

Lista uczelni i projektów, które otrzymały wsparcie z budżetu województwa:

Politechnika Rzeszowska, dotacja 350 000 zł

Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i płynności procesu kształcenia lotniczego oraz podniesienie jakości kształcenia studentów pilotażu wraz z dostosowaniem bazy dydaktyczno – szkoleniowej do obowiązujących wymagań kształcenia lotniczego. Wnioskodawca w ramach dofinansowania planuje zakup samolotu szkoleniowego oraz wyposażenie symulatorów lotu. Zakupy przyczynią się do zwiększenia potencjału szkoleniowego PRz, a tym samym wpłyną na poprawę konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora lotniczego oraz zapewnią możliwość realizacji procesu kształcenia studentów pilotażu. Wnioskodawca wskazuje na fakt, że absolwenci tego kierunku są cenionymi pilotami i na bieżąco wypełniają potrzeby rynku pracy, a zaplanowane zakupy pozwolą zwiększyć możliwości kształcenia studentów, którzy w przeważającej większości, bezpośrednio po zakończeniu studiów zasilają szeregi kadr linii lotniczych.

W 2017 roku Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce obchodzi 40. rocznicę założenia.

Dotacja nie pokryje całości zakupionego sprzętu, ale pozwoli na sfinansowanie samolotu i wyposażenia w ok. 60%.

Uniwersytet Rzeszowski

Zakup aparatury badawczej dla nowouruchomionego Zakładu Chemii Medycznej Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii – jednostki kategorii naukowej A Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wzmocnienie potencjału badawczego Laboratorium Biotechnologii przy Katedrze Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka,

Zakup aparatury badawczej dedykowanej do pracy z nowymi technologiami, w tym nowymi rodzajami nanomateriałów dla Zakładu Chemii Medycznej pozwoli m.in. na utrzymanie ogólno-akademickiego charakteru kształcenia w oparciu o współczesną myśl naukową.
W ramach dotacji wnioskodawca planuje zakupić m.in. urządzenie do pomiaru hydrodynamicznych rozmiarów cząstek oraz potencjału zeta (ok. 366 tys. zł), dedykowane m.in. do badań nad nowymi nanomateriałami, które będą mogły mieć zastosowanie
w lotnictwie i kosmonautyce, czy też do badań z zakresu zielonej syntezy nanomateriałów, tj. pozyskiwanych z roślin czy miodów. Studenci przeszkoleni na zakupionej aparaturze będą posiadać kompetencje dot. projektowania, otrzymywania oraz zastosowania biomateriałów i wykorzystywania nanotechnologii w medycynie, ochronie środowiska czy przemyśle. Wnioskodawca zaplanował również zakup urządzeń do oznaczania zawartości SO2 oraz pH w winie (ok. 24 tys. zł). Planowany zakup tych urządzeń związany jest z rozwojem winiarstwa i enoturystyki. Uniwersytet Rzeszowski od 3 lat czynnie uczestniczy w prowadzeniu badań podstawowych parametrów fizykochemicznych moszczy winogronowych oraz gotowych win wytwarzanych na Podkarpaciu. Wnioskodawca prowadzi obecnie studia podyplomowe
z zakresu Enologii oraz Kurs – Podstawy Enologii na Wydziale Biologiczno-Rolniczym a także prowadzi prace nad uruchomieniem pierwszego w Polsce kierunku studiów kształcącego enologów.

Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli, dotacja 140 000 zł.

Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i aparaturę naukowo-badawczą,

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykreowanie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie jako nowoczesnej  jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej w oparciu o posiadane i wnioskowane zasoby infrastrukturalne i potencjał naukowy pracowników.
W ramach dotacji wnioskodawca planuje zakup m.in. DSC – różnicowego kalorymetru skaningowego (ok. 150 tys. zł), sprzęt ten jest jednym z podstawowych narzędzi niezbędnych do analizy właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych, kompozytów, metali, stopów i innych. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle wytwórczym czy analizie procesów spożywczych. Zakup tego urządzenia jest szczególnie istotny w kontekście kształcenia studentów inżynierii materiałowej, pozwalając im zapoznać się z obsługą takiego sprzętu, projektować prace eksperymentalne i interpretować uzyskane wyniki.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, dotacja 80 000 zł.

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych,

W ramach dotacji wnioskodawca planuje zakup specjalistycznych zestawów komputerowych za ok. 148 tys. zł, w tym 4 zestawy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany  w Instytucie Sztuk Projektowych, gdzie prowadzone są kierunki architektura wnętrz i projektowanie graficzne.  Kształcenie na tych kierunkach koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych  z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych. Studenci zdobywają umiejętności związane z edytorstwem, grafiką, edytorami rastrowymi i wektorowymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną , podstawami animacji, projektowaniem opakowań itp. Unowocześniona ma zostać również pracownia komputerowa Instytutu Nauk Technicznych, na potrzeby kierunków: inżynieria transportu i logistyki oraz mechatronika.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dotacja 40 000 zł.

Utworzenie pracowni kształcenia praktycznego dla studentów,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa oraz doskonalenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Zakupiony zostanie m.in. fantom geriatryczny, fantom do badania oka, łóżko szpitalne sterowane elektrycznie. Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazuje na deficyty kadry pielęgniarskiej, powołując się na dane Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, że do 2020 r. w regionie będzie brakowało ponad 2 tys. pielęgniarek.

Dotacja nie pokryje całości zapotrzebowania na wyposażenie Pracowni, ale Uczelnia w najbliższym czasie otrzyma wsparcie ze środków unijnych w ramach projektu pozakonkursowego zaplanowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, dotacja 40 000 zł.

Praktyczne kształcenie kadr na potrzeby Bezpieczeństwa wewnętrznego,

W ramach dotacji wnioskodawca planuje zakup multimedialnej strzelnicy, która służyć będzie do prowadzenia zajęć praktycznych z podstaw strzelectwa. Kształcenie praktyczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma szczególne znaczenie dla przygotowania lub  podnoszenia kwalifikacji służb mundurowych województwa podkarpackiego, który ze względu na swe położenie geograficzne jest regionem granicznym nie tylko Polski ale też Unii Europejskiej.

Monika Konopka
Fot. D. Kozik
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP