Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

DYREKTOR
Barbara Pelczar-Białek

adres: ulica Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 32 95
email: dek@podkarpackie.pl

  

  

 


Wnioski należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w terminie do 31 grudnia każdego roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Warunki oraz tryb przyznawania Nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia sportowe

 (Aktualizacja na podstawie Uchwały Sejmiku Woj. Podkarpackiego Nr LXVI/1147/23 z dnia 30.10.2023 - wchodzi w życie 28.11.2023. Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką.)

 

Warunki przyznawania

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • zawodnikom - w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior, za zdobycie medalu w następujących zawodach:
  • Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF),
  • Uniwersjada (UNI),
  • Mistrzostwa Europy (ME),
  • Mistrzostwa Świata (MŚ),
  • World Games (WG),
  • Igrzyska Europejskie (IE),
  • Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (YOG),
  • Igrzyska Olimpijskie (IO),
 • zawodnikom, za zajęcie miejsc 4-8 w Mistrzostwach Świata Seniorów oraz Igrzyskach Olimpijskich,
 • trenerom - za osiągnięte wysokie wyniki sportowe podopiecznych:
  • zdobycie medalu Mistrzostw Polski,
  • zdobycie medalu EYOF, UNI, ME, MŚ, WG, IE, YOG, IO.

Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie. 

 

Składanie wniosku

Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

Wniosek o nagrodę dla trenera (plik docx, 32 KB) - nowy druk
Wniosek o nagrodę dla zawodnika (plik docx, 32 KB) - nowy druk
Oświadczenie do wypłaty nagrody (plik docx, 21 KB)

 

Ocena wniosku

Po zakończonym naborze wniosków są one weryfikowane pod względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie nagrody dla zawodników i trenerów polega na przyznaniu punktów (P) wg następujących wzorów:

Pz = (M · K · D)

Pt = SSM + (M · K · D)

gdzie:

 • Pz – punkty dla zawodników
 • Pt – punkty dla trenerów
 • M – punkty za zdobyte medale (punkty sumują się):
  • za brązowy medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ, IE, WG – 15 pkt.,
  • za srebrny medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ, IE, WG – 20 pkt.,
  • za złoty medal EYOF, Uniwersjady, ME, MŚ, IE, WG – 25 pkt.,
  • za medal YOG, IO – 30 pkt.,
 • K – wskaźnik kategorii wiekowej zawodnika, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla kategorii juniora młodszego - 0,6
  • dla kategorii juniora - 0,8
  • dla kategorii młodzieżowca - 1,0
  • dla kategorii seniora - 1,2
 • D – wskaźnik dyscypliny, który przyjmuje następujące wartości:
  • dla dyscyplin olimpijskich w roku składania wniosku - 1,0
  • dla pozostałych dyscyplin - 0,8
 • SSM – punkty zdobyte dla województwa podkarpackiego przez podopiecznych trenera w roku składania wniosku o nagrodę,

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzane są listy rankingowe kandydatów do nagrody wg malejącej liczby punktów, osobno dla zawodników i dla trenerów.

 

Wysokość nagród

Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść

 • dla zawodników:
  • od 1500 zł do 3000 zł brutto - za medal EYOF, UNI, YOG,
  • od 2500 zł do 5000 zł brutto - za medal ME, IE oraz miejsca 4-8 MŚ i IO,
  • od 5000 zł do 10000 zł brutto - za medal MŚ, WG,
  • od 10000 zł do 15000 zł brutto - za medal IO.
 • dla trenerów - od 2500 zł do 15000 zł brutto,

W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może być wyższa, jednak nie może przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Uchwała Nr XXVII/462/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiagnięte wyniki sportowe - tekst ujednolicony (plik docx, 39 KB)