Miniatura artykułu

Zmiany w budżecie województwa podkarpackiego - to główny temat, który zdominował dyskusję podczas XXXV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni podjęli także tematy dotyczące dofinansowania do połączeń kolejowych, dokapitalizowania Uzdrowiska Rymanów, a także wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, sesja sejmiku odbyła się w formule online.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że to sesja przedświąteczna, na której trzeba uruchomić środki finansowe niezbędne do realizacji zadań drogowych w regionie:

To sesja przedświąteczna, ale zmiany w budżecie dokonywać trzeba. Mają one na celu uruchomienie naszych inwestycji drogowych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przypomnę, że w tamtym roku nie wykonaliśmy wszystkich zadań w tym zakresie, stąd dzisiaj konieczność taka, aby uruchomić środki na te inwestycje – powiedział marszałek.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok nastąpiło o kwotę ponad 20 mln zł. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę ponad 13 mln 800 tys. złotych do kwoty ponad 101 mln 425 tys. złotych oraz zwiększenie przychodów budżetu na jego finansowanie z tytułu środków pozostałych po rozliczeniu 2021 roku.

Z kolei aż o 9 mln złotych zostały zwiększone wydatki budżetowe w zakresie dróg wojewódzkich. Środki te umożliwią między innymi rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na roboty budowlane i inżyniera kontraktu dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów-Basznia Górna, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. Dzięki tym przesunięciom będzie możliwe także rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec wraz z budową mostu na rzece San w Jarosławiu, w ramach Programu Mosty dla Regionów. Środki te umożliwią również remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna, czy zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi Nr 893 Lesko-Cisna.

Marszałek Ortyl zwrócił uwagę, że zmiany budżetowe dotyczą również zabezpieczenia środków na zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej umożliwiające wykonywanie zabiegów chirurgicznych z użyciem robota Da Vinci:

W budżecie mamy także zmiany dotyczące wprowadzenia robota Da Vinci do naszego szpitala Nr 1. Jesteśmy województwem innowacyjnym, które nowe technologie i techniki stosuje w różnych dziedzinach życia, dlatego nie może u nas zabraknąć inteligentnych specjalizacji w zakresie zdrowia. Od kilku lat na ten temat rozmawiamy Dziś zbliżamy się już do finału. Myślę, że będzie to służyło naszym mieszkańcom, pacjentom, którzy będą mogli skorzystać z takich bezinwazyjnych operacji. Będzie to także służyło Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, bo przypomnę, że chcemy utworzyć na Podkarpaciu prawdziwy szpital uniwersytecki. Przetarg na świadczenie usług robotem Da Vinci został przeprowadzony i będzie je świadczył podmiot zewnętrzny. Jest to wariant bardziej korzystny od zakupu tego robota na własność, choć takiego zakupu nie wykluczamy, bo przed nami Krajowy Program Odbudowy oraz nowa perspektywa finansowa RPO. Będziemy chcieli też kupić urządzenie PET, aby było w naszych publicznych szpitalach oraz inne roboty, w tym ortopedyczne – mówił marszałek.

Szpital w Rzeszowie jest jednym z czterech w Polsce, obok szpitali w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie realizującym pilotażowy program z użyciem robota Da Vinci. Zadanie jest realizowane w latach 2021 - 2023. Jego wartość wynosi 3 mln 850 tys. zł i jest w całości finansowana ze środków własnych samorządu województwa. Robot Da Vinci jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych na świecie, charakteryzuje się niezwykłą precyzją i małą inwazyjnością realizowanych za jego pomocą procedur.

Wśród najważniejszych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej według marszałka jest także realizacja zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.” Wydatki na to zadanie zostały zwiększone o ponad 1 mln 200 tys. złotych. Środki te umożliwią rozstrzygnięcie ogłoszonych postępowań przetargowych i zawarcie umów z wykonawcami.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego powiedział, że dla niego najważniejsza będzie dyskusja dotycząca programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych:

Mam nadzieję, że ta sesja upłynie w świątecznej atmosferze, bo jest to w zasadzie ostatnie nasze spotkanie przed Wielkanocą. Mam nadzieję, że dyskusja będzie merytoryczna i spokojna. Z mojego punktu widzenia najważniejsze będzie uchwalenie planu pracy na lata 2021-2030 dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne nasze zadanie i myślę, że sejmik województwa poświęci temu wiele czasu – mówił przewodniczący.

Radni województwa przyjęli plan pracy dotyczący Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030. Poprzedni Program opracowano na lata 2008-2020, zaistniała więc potrzeba przygotowania kolejnego Programu na lata 2021-2030.Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zobowiązuje samorząd województwa do opracowania i realizacji takiego programu. Nowy Program został już opracowany przez specjalnie powołany zespół. W jego sprawie przeprowadzono też konsultacje społeczne, do udziału w których zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Projekt Programu uzyskał też pozytywną opinię Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Jerzy Borcz mówił także o konieczności sfinansowania dodatkowych połączeń kolejowych pomiędzy województwem podkarpackim a małopolskim:

Ważną rzeczą jest też dofinansowanie przewozów pasażerskich na linii Kraków-Jasło i Nowy Sącz-Jasło, które pozwoli się nieco bardziej otworzyć naszemu województwu na zachód – powiedział przewodniczący sejmiku.

Radni pozytywnie odnieśli się do tej decyzji zarządu województwa dotyczącej dofinansowania połączenia kolejowego uruchamianego przez Województwo Małopolskie w relacji Kraków-Jasło, w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021. Kwota dofinansowania piątkowych połączeń w relacji Kraków-Jasło, Jasło-Nowy Sącz oraz niedzielnych Nowy Sącz-Jasło i Jasło-Kraków wyniesie ok. 60 000 zł. Kwota dofinansowania dotyczy kosztów prowadzenia pociągów na odcinku województwo podkarpackie (stacja Jasło) do granicy województwa (Siepietnica). Dofinansowanie połączeń nastąpi w ramach dotacji celowej jakiej Województwo Podkarpackie udzieli Województwu Małopolskiemu, które będzie organizowało połączenia kolejowe. Operatorem realizującym powyższe kursy będą Koleje Małopolskie.

Jerzy Borcz zwrócił również uwagę, że ważne jest dofinansowanie Uzdrowiska Rymanów poprzez zakup przez Województwo Podkarpackie części akcji spółki:

Zakupienie dodatkowych akcji Uzdrowiska Rymanów i dofinansowanie go w tej szczególnej sytuacji zdrowotnej jest jak najbardziej uzasadnione i powinno się udać – powiedział Jerzy Borcz.

Radni zgodzili się na dokapitalizowanie spółki na łączną kwotę 915 tys. złotych. Dokapitalizowanie spółki okazało się konieczne w związku z ograniczoną zdolnością do generowania przychodów i trudną sytuacją wynikającą z administracyjnych zakazów prowadzenia działalności Uzdrowiska na skutek pandemii Covid-19. Środki te umożliwią dokończenie procesu modernizacji infrastruktury i spełnienie wymogów dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej.

Tekst: D. Kozik

Wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP