Miniatura artykułu: Debata o finansach Podkarpacia

Radni województwa zebrali się na trzydziestej już w tym roku sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, by wspólnie dyskutować o sprawach ważnych dla regionu. Grudniową sesję zdominowało pierwsze czytanie budżetu województwa na 2021 rok.

Na początku sesji, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz odczytał fragment wspólnego listu przewodniczącego i marszałka, który został skierowany do premiera polskiego rządu, a w którym wyrażają podziękowania dla polskiego rządu za sukces negocjacyjny dotyczący unijnego budżetu na kolejne lata.

Oprócz debaty poświęconej budżetowi województwa podkarpackiego na przyszły rok, która pochłonęła znaczną cześć sesji sejmiku, radni zajęli się także udzieleniem pomocy finansowej powiatowi lubaczowskiemu i gminie Błażowa z przeznaczeniem na Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru w Kąkolówce.

Radni powołali także przewodniczącego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a marszałek przedstawił też informację na temat aktualnej sytuacji w szpitalu.

Ważnym akcentem trzydziestej sesji sejmiku było także jednogłośne przyjęcie przez radnych stanowiska na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II, w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że to sesja wyjątkowa:

Dziś najważniejsza sesja w ciągu roku. Zajmiemy się dziś budżetem, a budżet województwa podkarpackiego to ponad 1 mld 200 mln złotych na różnego rodzaju inwestycje, aktywności, na zadania, które narzucone są na nas ustawowo, związane z komunikacją drogową, z infrastrukturą kolejową, ochroną zdrowia, edukacją, działaniami innowacyjnymi i prorozwojowymi. Patrzymy z niepewnością w przyszły rok, oby korekty, które mogą się zdarzyć w przyszłym roku były na plus, tego sobie oczywiście życzymy. Chcielibyśmy dzisiejszą pracą rozpocząć dyskusję nad budżetem, aby go przyjąć w przyszłym roku, w miesiącu styczniu i już zacząć wydatkowanie tych środków, które będą pochodzić z budżetu państwa, z Unii Europejskiej, aby to stanowiło sumę zastrzyku inwestycyjnego i podtrzymującego rozwój gospodarczy Podkarpacia – powiedział marszałek.

Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji marszałek zaliczył między innymi budowę Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w podrzeszowskiej Jasionce. Budowa obiektu rozpoczęła się w tym roku, a jej oddanie jest planowane za dwa lata:

Wielka sprawa i ważna dla nas - bardzo dobrze i dynamicznie uwijające się nasze Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Już widzimy, że nie tylko fundamenty, ale też mury pną się do góry. Chcemy, aby nasza młodzież mogła odkrywać świat, interesować się techniką, różnego rodzaju zjawiskami, które będą wykorzystywać na rzecz rozwoju gospodarczego Podkarpacia. To nas naprawdę bardzo cieszy, bo to jest wielka inwestycja w przyszłość – mówił marszałek.

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” będzie miejscem w nowoczesny sposób stawiającym na popularyzowanie nauki. Nie tylko udostępniane tu będą ekspozycje obrazujące wybrane obszary wiedzy naukowej i technicznej powiązane z regionalnymi specjalizacjami, ale także prowadzone będą  zajęcia laboratoryjne i warsztaty rozwijające kreatywność, umiejętności praktyczne oraz zainteresowania nauką i techniką.

Marszałek podkreślał też znaczenie modernizacji dróg wojewódzkich na Podkarpaciu, w tym w uczęszczanych przez turystów Bieszczadach, a tym samym znaczący udział w wydatkach budżetowych tych inwestycji drogowych. Realizacja 16 inwestycji na drogach wojewódzkich wyniesie w sumie ponad 246 mln zł:

Ruszamy z wielkimi inwestycjami drogowymi w Bieszczadach. Chcemy, aby nasz atrakcyjny turystycznie obszar był dostępny turystom, ale w sposób bezpieczny, bezproblemowy, bez wielkich korków i zakłóceń w ruchu. Myślę, że jeszcze przyszły rok pokaże, że te inwestycje będą te problemy generowały, ale już kolejne lata to będzie dobra wiadomość dla turystów – zakończył marszałek.

Wicemarszałek Ewa Draus w swojej wypowiedzi odniosła się do roli budżetu na 2021 rok oraz wyzwań, do jakich powinien się on odnosić:

W tym budżecie jest wiele działań, które będziemy podejmować, aby dobrze się przygotować do montaży finansowych, które będą dla nas osiągalne w najbliższej przyszłości. Ten budżet jest pewnego rodzaju przejściem pomiędzy perspektywą finansową, która się kończy, a tą perspektywą finansową, która się rozpoczyna. Rola samorządu województwa polega na ułożeniu polityk z wieloma samorządami powiatowymi i gminnymi, dlatego budżet województwa musi zakładać wydatki, jakie będziemy w przyszłości chcieli podejmować, by stawić czoła nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym cyfryzacji. Prezentowany budżet jest na trudny czas 2021 roku, bo stoimy przed nowymi wyzwaniami i chcemy im sprostać. Skoro dotychczasowe działania przyniosły sukces, to również ten efekt rozwojowy przyniesie ten budżet na 2021 rok – powiedziała wicemarszałek.

Inwestycje kolejowe na Podkarpaciu w przyszłym roku będą realizowane za kwotę 47 mln zł, z czego ponad 40 mln zł przeznaczone zostanie na budowę zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

W obszarze kultury będą realizowane cztery inwestycje na kwotę ponad 9 mln zł. Wśród nich, oprócz Podkarpackiego Centrum Nauki, znajdą się między innymi: rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie na kwotę w wysokości 1,2 mln zł, oraz podziemną trasę turystyczną w Przemyślu realizowaną przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej za 1 mln zł.

Z kolei w zakresie ochrony zdrowia będzie realizowanych sześć inwestycji za ponad 7 mln zł, w tym przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci za 4 mln zł, realizowana przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie, czy wprowadzenie e-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie, realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne SP ZOZ w Rzeszowie za 1,6 mln zł.

Dochody w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na poziomie 1 mld 191 mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 912 mln zł, co stanowi 76,6% ogółem i dochody majątkowe w kwocie 279 mln zł, stanowiące 23,4% dochodów ogółem. Plan wydatków ustalono w wysokości 1 mld 234 mln zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 740 mln zł - 60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe w kwocie 494 mln zł, co daje 40% wydatków ogółem. W projekcie budżetu zaplanowano także deficyt, który osiągnie poziom 42,4 mln zł, który finansowany będzie pożyczką długoterminową zaciągniętą w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 19,6 mln zł i środkami po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych w kwocie 22,8 mln zł.

Patrząc na zaproponowany budżet wydaje się, że proporcje są zachowane. Wydatki majątkowe świadczą o tym, jaki jest dynamizm inwestowania, a tym samym rozwoju. Życzyłbym niejednemu samorządowi na Podkarpaciu i w Polsce, aby ta proporcja czterdziestu procent wydatków majątkowych w stosunku do całego budżetu była zachowana – mówił podczas dyskusji budżetowej radny Stefan Bieszczad.

Przyszły budżet pod kątem inwestycji w zakresie ochrony zdrowia zreferowała radna Dorota Łukaszyk, przewodnicząca sejmikowej komisji ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej i społecznej, która powiedziała:

Cieszy fakt, że co roku podnoszone są wydatki na służbę zdrowia i politykę społeczną. Rok 2020 i 2021 jest ciągle jedną nie wiadomą. Musimy jednak stwarzać odpowiednie warunki do pracy lekarzy i kadry medycznej w dobie pandemii. Dzięki szybkim i sprawnym działaniom samorządu województwa udało się zabezpieczyć wystarczającą ilość respiratorów, ambulansów i środków ochrony osobistej dla kadry medycznej - mówiła radna.

Broniąc budżetu na 2021 rok, radny Bogdan Romaniuk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, mówił:

Prognoza budżetu ukierunkowana jest na wytycznych, które przychodzą z Ministerstwa Finansów. Tam jest określone na jakie subwencje i dotacje może liczyć samorząd województwa, a „krawiec tak kraje, jak mu materiału staje”. W budżecie nie ma rezygnacji z inwestycji, bo są one kontynuowane, a w niektórych przypadkach środki zostały nawet zwiększone, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu zadłużenia. Dlatego jest to dobry budżet, racjonalny, prorozwojowy – powiedział radny Romaniuk.

Marszałek Władysław Ortyl i przewodnicząc podziękował radnym za merytoryczną dyskusję i widoczny kierunek wniosków, który zrysował się w trakcie debaty. Podsumowując, odniósł się do poszczególnych wypowiedzi i wniosków. Kończąc swoją wypowiedź, marszałek powiedział:

Budżet ma charakter proinwestycyjny, pomimo, że mamy czas pandemii. Życzyłbym sobie, żeby kolejna debata odbyła się już w normalnych, niepandemicznych warunkach – zakończył marszałek.

Radni na sesji udzielili też, z budżetu województwa w roku 2021 pomoc finansową powiatowi lubaczowskiemu w wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 50 tys. zł otrzymała też gmina Błażowa na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 26 listopada 2020 roku, w miejscowości Kąkolówka.

Radni województwa powołali też przewodniczącego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, którym został Lesław Majkut, Sekretarz Województwa Podkarpackiego.

Sejmik podjął także uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II, w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy. W stanowisku, które odczytał wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, radni między innymi wyrażają podziękowanie wszystkim instytucjom i organizacjom, które przyczyniły się do uczczenia 100. rocznicy urodzin papieża - Polaka, a jednocześnie zwracają się z apelem do mieszkańców regionu oraz samorządów:

- Kończąc obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego – jego władz oraz mieszkańców regionu, wyrażamy podziękowanie wszystkim osobom, organizacjom społecznym, Kościołowi i innym instytucjom publicznym za działania podjęte w tym czasie dla uczczenia tego niezwykłego jubileuszu, poświęconego wyjątkowej dla współczesnych Polaków Osobie. […]

- Apelujemy do mieszkańców Województwa Podkarpackiego i całej Polski o czynne zaangażowanie w obronę dobrego imienia i czci św. Jana Pawła II, o świadectwo – zwłaszcza w stosunku do naszych dzieci i młodzieży – o zaangażowaniu Ojca Świętego w dzieło odnowy Kościoła, o tym, jakim był człowiekiem oraz o tym, jak był oddany i zaangażowany sprawie odzyskania przez Polskę narodowej niepodległości, jej państwowej suwerenności i samorządności.

- Zwracamy się także do wszystkich samorządów lokalnych i regionalnych w naszym państwie. Apelujemy o solidarne działanie w dziedzinie edukacji obywatelskiej i o konsekwentne upowszechnianie myśli, nauczania społecznego oraz dorobku naukowego i artystycznego św. Jana Pawła II. Niech poprzez naszą twórczą pracę, to Jego dziedzictwo, które stanowi już obecnie integralną część „dziedzictwa, któremu na imię Polska”, stanie się – tak jak na to zasługuje – rzeczywistym tworzywem dla kultury i tożsamości narodu polskiego w dalszym ciągu jego dziejów – apelują Radni Województwa Podkarpackiego.

Uchwała jest hołdem dla Ojca Świętego Jana Pawła II oraz podsumowaniem działań podjętych przez samorząd województwa dla utrwalenia Jego ewangelicznego i patriotycznego dorobku. Szczególnym tego wyrazem było przekazanie darowizny w formie nieruchomości dla Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z założeniem zorganizowania w niej publicznej szkoły podstawowej. Jednocześnie Radni Województwa Podkarpackiego wyrażają podziękowanie wszystkim: osobom, organizacjom społecznym, Kościołowi i instytucjom publicznym, które prężnie zaangażowały się w popularyzację postaci Papieża Polaka, ukazując w ten sposób dorobek i dziedzictwo Polski i regionu podkarpackiego.

Na zakończenie sesji, marszałek Władysław Ortyl przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Marszałek tak odniósł się do bieżącej sytuacji w tej jednostce zdrowia:

Szpital pracuje poprawnie, przyjęcia są na wszystkich oddziałach, z dnia na dzień rośnie liczba przyjęć, zajętych łóżek, udzielanych porad. Uruchomiliśmy kontrolę w szpitalu, która ma pomóc odnieść się do problemów i zarzutów padających po obu stronach. Sytuacja w szpitalu jednak się normalizuje, ale nie jest do końca rozwiązana – mówił marszałek Ortyl.

Tekst. D. Kozik

Fot. M. Konopka

Wideo: M. Romankiewicz