201001Dotychczasowe działania związane z utworzeniem piątej Makroregionalnej Strategii Karpackiej było głównym tematem Spotkania Międzyregionalnej Grupy „Karpaty”. Jego gospodarzem był marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący grupy.

 

Wśród licznego grona uczestników spotkania, które odbyło się w trybie zdalnym, znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu, tj. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Pan Ivan Bosnjak, Sekretarz Stanu Ministerstwa ds. Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Serbii a także przedstawiciele Rumunii - Ministerstwa Robót Publicznych, Rozwoju i Administracji oraz Ministerstwa Funduszy Europejskich.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zabierając głos w dyskusji o Strategii Karpackiej, podkreśliła, iż wielopoziomowa współpraca i działania oddolne realizowane przez regiony są ważnym elementem przyczyniającym się do stworzenia piątej Międzyregionalnej Strategii dla regionu Karpat.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe wydarzenia związane
z utworzeniem piątej Makroregionalnej Strategii dedykowanej Karpatom. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, pozytywnie odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z utworzeniem przyszłej Strategii: „Wyrażam zadowolenie z faktu, iż Komisja Europejska podkreśla znaczenie funkcjonowania strategii makroregionalnych oraz przejawia aprobatę dla kolejnych tego typu inicjatyw. Stosowanie podejścia makroregionalnego, ułatwia tworzenie sieci kontaktów i podejmowanie wspólnych inicjatyw, pomagając jednocześnie dostosować programy unijne w taki sposób, by przyczyniały się do realizacji istotnych wspólnych celów.”

Marszałek wspomniał także o interpelacji Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Tomasza Poręby, wystosowanej w maju br. do Komisji Europejskiej, która dotyczyła działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej, w związku z przyjętą w grudniu 2019 r. Opinią dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat, której sprawozdawcą był Marszałek Ortyl. Należy zaznaczyć, że dokument ten otwiera dyskusję na poziomie instytucji UE na temat ustanowienia piątej makroregionalnej strategii, co jest szczególnie ważne i kluczowe
w kontekście prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027.

W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum (Rumunia), który odniósł się do wspólnej inicjatywy podjętej przez Województwo Podkarpackie i Braszowskie, a mianowicie Apelu podpisanego w marcu br. w Braszowie, który wzywa do mobilizacji regionów karpackich na rzecz działań zmierzających do utworzenia Strategii. Głos w dyskusji zabrał ponadto Predseda Kraju Trnavskiego (Słowacja) Jozef Viskupič, który przedstawił inicjatywę samorządowych krajów słowackich, tzw. Wspólne Stanowisko SK8, wzywające do intensyfikacji działań na rzecz utworzenia Strategii Karpackiej.

Jednym z prelegentów był Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, który w swojej wypowiedzi przedstawił działania Małopolski na rzecz rozwoju Karpat. Jednym z nich jest planowane przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”. Takie zamierzenia ma również Województwo Podkarpackie, które uzyskało już zgodę Ministra Spraw Zagranicznych RP na przystąpienie do Stowarzyszenia i tym samym zakończyło procedury wymagane przez polskie prawo odnośnie członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Udział w pracach „Euromontany” pozwoli na aktywny lobbing na rzecz przyjęcia Strategii Karpackiej, a co za tym idzie, programu wdrażającego jej zapisy.

Kancelaria Zarządu UMWP