Na Podkarpaciu, w gminach Tryńcza i Adamówka powstaną pierwsze Centra Usług Społecznych. To nowe instytucje lokalnej polityki, w których będą skupione usługi społeczne z różnych systemów. Przy podpisaniu umów na utworzenie centrów obecny był marszałek Władysław Ortyl.

W konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umów, oprócz marszałka udział wzięli: Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Anna Schmidt - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Teresa Pamuła - Poseł na Sejm RP.

Minister Marlena Maląg tłumaczyła na konferencji misję i rolę centrów:

To rozwiązanie, które upraszcza dostęp do usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców, pomaga w podnoszeniu jakości ich życia oraz zapewnia instytucjom odpowiedzialnym większe możliwości wsparcia społeczności lokalnej, gdyż to one najlepiej znają ich potrzeby – mówiła minister.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał znaczenie centrów w podnoszeniu jakości usług społecznych:

To prawdziwie nowa jakość usług społecznych w naszym kraju. Jestem przekonany, że ta inicjatywa ministerstwa będzie dobrze służyła sprawom społecznym w naszym województwie. Na rozwój Podkarpacia sprawy społeczne mają duży wpływ i co cieszy, jest to czynnik rozwojowy. Centra mogą łączyć w sobie wiele funkcji społecznych, co oznacza, że system będzie się konsolidował i podnosił jakość wszystkich tych usług – mówił marszałek Ortyl.

Głos zabrała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która nie kryła zadowolenia, że pierwsze umowy zostaną podpisane właśnie na Podkarpaciu:

Dziękuję pani minister za to, że dostrzegła potencjał naszych samorządów - gminy Tryńcza i Adamówka i udzieliła wsparcia dla realizacji pilotażowego programu Centrum Usług Społecznych. Pilotaż ma na celu sprawdzenie mechanizmów, które dają pozytywne efekty w zakresie realizacji działań koordynacyjnych. Wybór tych jednostek samorządu terytorialnego nie jest przypadkowy. Bez wątpienia gospodarność i pomysłowość w realizowaniu zadań własnych przez te gminy zostały docenione w ministerialnym naborze - powiedziała wojewoda.

Różne formy wsparcia skupione w jednej lokalizacji - to główny cel przyświecający powstaniu Centrów Usług Społecznych, których na terenie kraju ma powstać trzydzieści. W sumie na ich cel przeznaczono 100 mln zł. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie od 2,5 do nawet 5 mln złotych.

Centra to jednostki organizacyjne, które mogą powstawać na bazie ośrodków pomocy społecznej w gminach. Mają tworzyć nową jakość pomocy społecznej, kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z lokalnymi potrzebami, z nastawieniem na usługi, które są w danej społeczności lokalnej najbardziej pożądane. Będą w nich skupione usługi z systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ale i wykonawców usług, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” będzie kosztować prawie 2,5 mln złotych, natomiast w gminie Tryńcza ponad 3 mln złotych. W sumie na uruchomienie 30 CUS-ów w skali kraju przeznaczonych zostanie 100 mln złotych. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Galeria zdjęć dostępna na naszym Facebooku.

Tekst i fot.: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP