Lepsze stanowienie prawa i aktywna pomocniczość w dobie pandemii, jak również sytuacja na Białorusi, to tematy, które zdominowały wrześniowe Prezydium Komitetu Regionów.

W związku z Prezydencją Niemiecką w Radzie Unii Europejskiej, wydarzenie miało odbyć się Düsseldorfie, jednak ze względu na pandemię COVID-19, jego forma została zmieniona na zdalną.
 
Zgodnie ze strategią monitorowania stosowania zasady pomocniczości, przez Komitet Regionów program prac w zakresie pomocniczości jest opracowywany przez Grupę Sterującą ds. Pomocniczości i Grupę Ekspertów ds. Pomocniczości w koordynacji ze wszystkimi komisjami. Ma to na celu zapewnienie spójnego podejścia do monitorowania stosowania zasady pomocniczości w przypadku inicjatyw ustawodawczych. Program prac w zakresie pomocniczości opracowano na podstawie listy priorytetów, tj. wstępnego wyboru inicjatyw ustawodawczych zawartych w programie prac Komisji Europejskiej na 2020 r.
Niniejszy program prac określa wytyczne dotyczące prac, które mają zostać wykonane w 2020 r.
W programie prac w zakresie pomocniczości na 2020 r. określono pięć następujących priorytetowych inicjatyw:
1.         Usługi cyfrowe
2.         Europejski Zielony Ład
3.         Ochrona środowiska
4.         Europa Socjalna
5.         Nowy pakt o migracji i azylu
 
Debata członków Prezydium, służyła przede wszystkim zbadaniu, w jaki sposób poprawa jakości prawodawstwa UE i zmieniony cykl polityki mogą wzmocnić zdolność Unii do realizacji jej celów i spełnienia oczekiwań obywateli. W tym kontekście można rozważyć praktyczne środki podjęte przez KR w celu wsparcia opracowanego przez Komisję Programu lepszego stanowienia prawa (np. sieć centrów regionalnych).
 
W związku z niepokojącą sytuacją na Białorusi członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyłączyli się do apelu do władz białoruskich o poszanowanie podstawowych wartości i położenie kresu wszelkim aktom przemocy.
Podczas obrad Prezydium przyjęty został projekt deklaracji w sprawie Białorusi, w którym KR:
 
- Wzywa władze Białorusi do zapewnienia poszanowania podstawowych wartości, praw człowieka i wolności oraz zdecydowanie potępia wszelkie akty przemocy, represje i aresztowania pokojowych demonstrantów.
- Popiera wszelkie wysiłki zmierzające do tego, by społeczeństwo białoruskie mogło korzystać z praw demokratycznych i obywatelskich.
- Podkreśla silne więzi kulturowe i międzyludzkie łączące kraje UE i Białoruś.
- Zauważa, że KR jest gotów rozwijać współpracę służącą partnerskiemu uczeniu się i reformom na rzecz wzmocnienia samorządności lokalnej na Białorusi.
- Wzywa władze lokalne Białorusi do wykorzystania okazji, by zaradzić brakowi zaufania między instytucjami publicznymi a obywatelami.
- Jednocześnie wzywa UE i jej państwa członkowskie do zaoferowania odpowiedniej pomocy finansowej, aby wzmocnić społeczeństwo obywatelskie i zdolności władz lokalnych na Białorusi.
 
Wnioskujemy, aby Komitet Regionów pośredniczył w stworzeniu programu stażowego dla władz lokalnych i regionalnych z Białorusi umożliwiającego im odbycie stażu w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie UE. Koniecznym jest utworzenie prze Unię Europejską funduszu stypendialnego, z którego mogliby skorzystać białoruscy studenci, nabywając odpowiednią wiedzę, którą następnie będą mogli wykorzystać podczas stażu - powiedział Marszałek Władysław Ortyl, pełniący funkcję przewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 
Marszałek Ortyl zaproponował również, aby Komitet Regionów był w stałym kontakcie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i Delegaturą UE w Mińsku, celem monitorowania możliwości włączenia się w rozwijanie unijnego programu rozwoju terytorialnego dla Białorusi.
J. Róg
Fot. S.Kieszkowski