Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składa się  wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.

Termin składania ww. sprawozdań został wydłużony i upływa 30 czerwca 2020r. Sprawozdania złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi w formie pomocy de minimis, wprowadzający na rynek krajowy opakowania w ilości nie przekraczającej 1 Mg oraz baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach określonych w przepisach szczegółowych, wymagane dokumenty składają w wersji papierowej do dnia 15 marca 2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.