190911 zarzad

Zarządy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego obradowały wspólnie w Sandomierzu. Wśród najbardziej istotnych tematów znalazły się kwestie dotyczące usprawnienia transportu drogowego i kolejowego, zagospodarowania wyrobiska „Piaseczno” po kopalni siarki oraz utworzenia Wiślanej Trasy Rowerowej. Marszałkowie podpisali też dokument o współpracy.

Jesteśmy w ważnym momencie dla kraju i dla naszych województw, gdyż przygotowujemy nowe strategie, nową perspektywę finansową UE. Dlatego dobrze jest rozmawiać o rzeczach, które będziemy robić wspólnie – mówił rozpoczynając wspólne posiedzenie zarządów marszałek Władysław Ortyl.

Samorząd województwa podkarpackiego na posiedzeniu reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch oraz członek zarządu Stanisław Kruczek. Województwo świętokrzyskie zaś - marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie zarządu: Marek Bogusławski i Mariusz Gosek. Obecni byli także sekretarze województw, skarbnicy oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych.

Najwięcej uwagi podczas wspólnego posiedzenia poświęcono tematom z obszaru komunikacji – zarówno drogowej, jak i kolejowej. Jacek Sułek - dyrektor świętokrzyskiego Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Joanna Szozda - dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego z UMWP omówili działania i prowadzone inwestycje dotyczące przede wszystkim dwóm ważnych dla obu regionów  szlaków komunikacyjnych – linii kolejowej L-25 oraz drogi krajowej S74.

Dla nas bez rozwoju tej drogi nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych regionu. S74 woła o ratunek – mówił dyr. Jacek Sułek z woj. świętokrzyskiego, apelując o podjęcie wspólnych działań na rzecz rozbudowy drogi S74.

Droga S74 jest ważna dla obydwu regionów, a dla nas ze względu na obecność czterech miast , dla których jest ona osią rozwoju, gdyż na granicy naszych województwa powstaje dość znacząca aglomeracja miejska składająca się z Sandomierza, Tarnobrzega, Stalowej Woli i Niska – mówiła wicemarszałek Ewa Draus zwracając uwagę także na konieczność rozbudowy drogi krajowej 9 kierunku na Radom.

Plany obu województw dotyczące drogi wojewódzkiej S74 są takie, aby przekształcić ją w drogę o parametrach drogi ekspresowej. Jeden odcinek od Kielc do Cedzyny już powstał. Na kilku innych trwają prace projektowe. Z kolei rzeszowski oddział GDDKiA prowadzi prace projektowe dotyczące budowy nowego odcinka drogi S74, który połączyłby Opatów z Niskiem. 71-kilometrowa trasa biegłaby przez 25 km w województwie świętokrzyskim, a w pozostałych na Podkarpaciu.

Linia kolejowa L-25 to kolejny ważny temat komunikacyjny poruszony podczas wspólnego posiedzenia zarządów. Linia ma ponad 320 km i biegnie przez trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie. Obecnie remontowany jest jej odcinek Od Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza. Inwestycja warta prawie 530 mln zł zakłada modernizację prawie 100 km trasy. Oprócz napraw torów, przewidziane są remonty stacji, przystanków, peronów i przejazdów kolejowych.

To gigantyczny projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tak naprawdę podzielony na kilkadziesiąt odcinków. Rozmach inwestycji sprawa, że nie jesteśmy pewni czy uda się ją zrealizować w tej perspektywie i czy będą pieniądze w nowej – mówił Jacek Sułek - dyrektor świętokrzyskiego Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Dalszy odcinek realizacji L-25, dla którego jest zawarta umowa na realizację w trybie projektuj i buduj, zrealizowany ma być z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2021 o wartości blisko 250 mln złotych. W ramach projektu powstaje dokumentacja projektowa rewitalizacji linii na odcinku Padew Narodowa – Mielec oraz planowane są roboty budowlane i rewitalizacyjne na odcinku od Mielca do Dębicy – mówiła Joanna Szozda dyrektor departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego  z UMWP.

Galeria zdjeć dostępna na Facebooku.

 

Efektem debaty transportowej jest wspólny list - stanowisko marszałków województw świętokrzyskiego i podkarpackiego do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, w którym gospodarze obu regionów piszą:

„Zarządy Województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego na wspólnym posiedzeniu w Sandomierzu zgodnie zadeklarowały zacieśnienie współpracy na rzecz wzmocnienia spójności w komunikacji oraz wzmocnienia gospodarczej konkurencyjności obu Regionów”.

W dalszej części listu zostało napisane:

„W tym kontekście należy podkreślić konieczność zapewnienia w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej środków gwarantujących pełną realizację następujących inwestycji drogowych i kolejowych:

- budowa drogi ekspresowej S-74 na przebiegu od Sulejowa w województwie łódzkim do Niska w województwie podkarpackim, (…) w tym również kompatybilnej  inwestycji w postaci budowy mostu na rzece San w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 w ramach Rządowego programu  „Mosty dla Regionów”.

- modernizacja linii kolejowej nr 25 przebiegającej od Łodzi, przez Końskie, Skarżysko-Kamienną, Sandomierz do Dębicy, której przeprowadzenie stanowiłoby ważny impuls rozwojowy dla znacznych obszarów Świętokrzyskiego i Podkarpacia.

- prace na liniach kolejowych nr 25, 74,78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg / Sandomierz – Ocice / Padew, które usprawnią ruch kolejowy w ramach Kolejowej Magistrali Wschodniej pomiędzy Olsztynem, Białymstokiem, Lublinem,  Rzeszowem i Kielcami a także poprzez linię nr 7 i 8 z Warszawą.

- budowa drogi szybkiego ruchu o parametrach drogi ekspresowej Rzeszów – Radom przez Województwo Świętokrzyskie, która w istotny sposób doprowadzi do sprawnego obsłużenia komunikacyjnego południowo wschodniej strony kraju ze stolicą Polski.

Zdjęcia dostępne na naszym Facebooku.

 

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)  –  to kolejny z tematów poruszonych na zarządzie obu województw. Chodzi o działanie ponadregionalne dotyczące zbudowania fragmentu ogólnokrajowej trasy rowerowej przez województwo świętokrzyskie, podkarpackie lub lubelskie i połączenia jej z województwem małopolskim i mazowieckim. Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolski projekt, który wymaga współpracy ośmiu województw. Jego celem jest utworzenie 1200-klilometrowgo szlaku  rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. Była także mowa o konieczności podjęcia działań w celu utworzenia ekologicznych szlaków turystycznych „Greenways”.

Ważnym tematem, jaki pojawił się na posiedzeniu była kwestia dotycząca zagospodarowania terenu po byłej kopalni siarki „Piaseczno”, z którą boryka się Świętokrzyskie. Sąsiednie wyrobisko „Machów” zostało zrekultywowane i jako Jezioro Tarnobrzeskie służy mieszkańcom Podkarpacia. Dlatego samorządy obu województw zwróciły się na posiedzeniu do rządu o wsparcie finansowe na wykonanie systemu melioracyjno - drenażowego. W tej sprawie marszałkowie W. Ortyl i A. Bętkowski podpisali list skierowany do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Procesy przekształceń szpitali wojewódzkich w szpitale kliniczne, restrukturyzacja jednostek, brak lekarzy, kształcenie na kierunkach lekarskich – to niektóre tematy z bloku poświęconego ochronie zdrowia. Głos w debacie zabrał m.in. członek zarządu Stanisław Kruczek, który przedstawił działania podjęte przez województwo podkarpackie w celu usprawnienia opieki zdrowotnej. Była też mowa o Regionalnym Centrum Medycznym jako ewentualnej wspólnej platformie e-Zdrowia dla obu województw. O e-usługach medycznych funkcjonujących w woj. podkarpackim mówił Sławomir Cynkar dyrektor Społeczeństwa Informacyjnego UMWP.

Podczas posiedzenia Paweł Wais – dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń i szans rozwojowych dla obu regionów. Mówił także o nowej perspektywie unijnej, a w szczególności o założeniach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, która ustala kierunek unijnych dotacji na nową perspektywę.

Efektem wspólnych obrad jest deklaracja współpracy pomiędzy województwami, którą na zakończenie spotkania podpisali marszałkowie obu regionów. Marszałkowie zadeklarowali w dokumencie gotowość zdynamizowania współpracy międzyregionalnej. Podejmowane działania – jak czytamy w deklaracji - mają prowadzić do jak najlepszego przygotowania obu regionów do nowej unijnej perspektywy. W dokumencie o współpracy pojawiły się zapisy o konieczności wspólnych działań w sferze ochrony środowiska, turystyki, opieki medycznej, a przede wszystkim sieci transportowej, o których była mowa na posiedzeniu zarządów.

To spotkanie uruchamia nowe możliwości między naszymi regionami, a jak wiadomo razem można więcej – mówił podsumowując spotkanie marszałek Ortyl.

Po zakończeniu obrad odbył się briefing prasowy, z którego relację udostępniamy poniżej.

Monika Konopka
Daniel Kozik
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP